SSR:s Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Svenska Samernas Riksförbund – SSR, 802006–2868, Formvägen 16, 06 21 Ubmeje/Umeå (nedan kallad SSR) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för SSR:s verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att SSR ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

SSR behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter (ex. utbildningar, seminarier, konferenser och möten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till medlemmar och användare) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, försäljning av tjänst m.m.).

SSR är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

Hantering av medlemskap i SSR

Förbundsadministration

 • Deltagande på SSR:s möten, utbildningar, konferenser och andra aktiviteter
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av SSR
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om SSR vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till konferens eller utbildning i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

SSR har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom SSR:s verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens verksamhet Avtal
Licenshantering Avtal
Deltagande i möten och liknande verksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse
När Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund
Medlemskap i SSR Medlemsregister Sameby
Organisationsnummer
Stadgar
Adress
E-post
Telefonnummer
Ordförande/styrelse
kontaktperson
Fullgöra våra kontraktaktuella åtaganden gentemot medlemmar och förbundets ägare
Beställning av Tjänst Kontakt- och Företagsuppgifter Förnamn
Efternamn
Personnummer
E-post
Telefon
Organisationsnummer
Företagsnamn
Adress, Postnummer, Ort
Fullgöra våra kontraktaktuella åtaganden gentemot dig
Användare av Tjänsten Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
E-post
Fullgöra våra kontraktaktuella åtaganden gentemot dig
Inloggningsuppgifter Användarnamn Fullgöra våra kontraktaktuella åtaganden gentemot dig
Onlineidentifikation IP-adress Fullgöra våra kontraktaktuella åtaganden gentemot dig
Anmälan till utbildning Kontaktuppgifter Förnamn
Efternamn
Personnummer
E-post
Telefon
Fullgöra våra kontraktaktuella åtaganden gentemot dig och samtycke
Företagsuppgifter Organisationsnummer
Företagsnamn
Adress
Postnummer
Ort
Fullgöra våra kontraktaktuella åtaganden gentemot dig och samtycke
Kursuppgifter Datum
Tid
Stad
Lokal
Pris
Fullgöra våra kontraktaktuella åtaganden gentemot dig och samtycke
Kontakt via hemsidan Kontaktuppgifter Kontaktuppgifter
E-post
Telefonnummer
Eventuellt Användar-ID
Fullgöra våra kontraktaktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Företagsuppgifter Organisationsnummer (kan förekomma) Fullgöra våra kontraktaktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Fullgöra våra kontraktaktuella åtaganden gentemot dig och intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SSR kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kontaktas vederbörande om önskan att vara kvar, annars kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Medlemmar som är registrerad i SSR, samt Användare på hemsidan, har flera rättigheter som ni bör känna till.

Ni har rätt att få ett registerutdrag avseende SSR:s behandling av dina personuppgifter. SSR ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får SSR ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende SSR:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur SSR arbetar för att tillvarata dina rättigheter kan du kontakta SSR

Vad är cookies och hur använder vi cookies?

SSR:s hemsida innehåller så kallade Cookies. Cookies är en liten textfil som placeras på datorn av en webbserver och fungerar som ett ID-kort. Cookies möjliggör att hemsidan kommer ihåg viktig information som gör ditt besök på hemsidan bekvämare. Liksom de flesta andra hemsidor, använder SSR cookies för att förbättra din internetupplevelse på följande sätt:

Du har loggat in på webbplatsen och skall därigenom slippa logga in på varje ny sida du besöker.

Anpassa våra tjänster efter de användarpreferenser du angivit.

Räkna antalet användare och trafik. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den.

Anpassa våra tjänster så att du får information som är relevant.

Samla in och analysera beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren.

Om du vill veta mer

Har du frågor om SSR:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.